അസ്സിസി ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫ് ഇന്സിസ്റ്റുഷനില്‍ 2016-17 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള Bsc നേഴ്സിംഗ്, ജെനറല്‍ നേഴ്സിംഗ് ,പാരാ മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകള്‍ ഇവയിലെക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു
INSTRUCTIONS For Apply BROCHURE
INSTRUCTIONS APPLICATION BROCHURE
INSTRUCTIONS APPLICATION BROCHURE
Recent News
  • NSS Unit of Assisi College of Nursing conducted Aids Awareness Programme!!!  Readmore
  • Diabetic day observation and free medical camp!!!  Readmore
  • Inauguration of new facility  Readmore
  • Easy Test – On Call Lab Diagnostic Service  Readmore
  • Two-days Workshop on Hypnotherapy  Readmore
  • Free Medical Camp in Erumely, Kottayam.  Readmore